szkolenia zawodowe dla dystrybutorów ubezpieczeń - Ubezpieczenia życiowe z funduszem kapitałowym

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia obowiązkowe - Ubezpieczenia życiowe z funduszem kapitałowym

O szkoleniu

Szkolenie "Ubezpieczenia życiowe z funduszem kapitałowym" szkolenia spełnia wymogi nałożone uchwaloną w styczniu 2016r. dyrektywą o dystrybucji ubezpieczeń (IDD 2016/ 97). Dyrektywa w załączniku nr 1 wskazuje minimalne zakresy programowe, które mogą być w pewnym zakresie dostosowywane do specyfiki i indywidualnych potrzeb zamawiającego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Osoby zdające otrzymują certyfikat dokumentujący odbycie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie z wymogami dyrektywy.

Program szkolenia

Dzień I

1. Znajomość finansów i rynku ubezpieczeń

 • Podstawowe pojęcia i mechanizmy finansowe i ekonomiczne
 • Zasady funkcjonowania krajowego i zagranicznego rynku finansowego
 • Rozwiązania unijne dotyczące instytucji finansowych
 • Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeń
 • Podmioty rynku ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń, pośrednictwo, ubezpieczający, ubezpieczony, poszkodowany
 • Cechy i przedmiot umowy ubezpieczenia 

2. Warunki oferowanych umów ubezpieczenia (punkt modyfikowany w zależności od specyfiki zamawiającego) 

 • Organizacja krajowego systemu emerytalnego
 • Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne występujące na rynku
 • Warunki umowy w tym składka, waloryzacja, świadczenia gwarantowane i niegwarantowane
 • Zalety i wady różnych wariantów inwestycyjnych dla ubezpieczających
 • Ryzyko finansowe ponoszone przez ubezpieczającego
 • Opcje dodatkowe ubezpieczenia inwestycyjnego

3. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie dystrybucji ubezpieczeń

 • Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych według obowiązujących aktów prawnych
 • Prawne wymogi w zakresie przeciwdziałania misselingowi
 • Prawo ochrony konsumentów,
 • Elementy prawa podatkowego i prawa pracy
 • Prawo ochrony danych i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Dzień II

4. Problematyka roszczeń odszkodowawczych

 • Charakterystyka świadczeń ubezpieczeniowych
 • Procedura zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego
 • Problematyka dokumentacji ubezpieczeniowej
 • Procedura likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania

5. Skarga na decyzję ubezpieczyciela

 • Sposób rozpatrzenia skargi ubezpieczeniowej
 • Możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
 • Wniesienie sprawy do sądu powszechnego

6. Etyka i jakość w sprzedaży ubezpieczeń

 • Ocena potrzeb klienta
 • Standardy etyki biznesu
 • Etyka sprzedawcy ubezpieczeń

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY